Applied Forces (lb) Applied Moments (lb- in) Load Coordinates (in)
  Fx Fy Fz Mx My Mz X Y Z
 


  Attachments Coordinates (in) Attachments Stiffness (in2) Tension Load Identifier
  X Y Z kx ky kz F(t)